Skip to main content

Algemene voorwaarden Bella lingua Italiaans

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen particulieren/bedrijven en Bella Lingua Italiaans (een product van Kunst <=> Communicatie).

INSCHRIJVEN
 • Een inschrijving dient online via het inschrijfformulier of schriftelijk via de mail plaats te vinden. Een inschrijving is definitief na bevestiging van de activiteit door Bella Lingua Italiaans/Kunst <=>Communicatie. Na bevestiging door Bella Lingua Italiaans/Kunst <=>Communicatie ontstaat de betalingsverplichting van het volledige bedrag van de activiteiten.
 • Plaatsing voor activiteiten geschiedt op basis van volgorde van inschrijving.
 • Door in te schrijven verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de algemene voorwaarden en het privacy reglement van Bella Lingua Italiaans/Kunst <=>Communicatie.
 • Het e-mailadres van de deelnemer wordt door Bella Lingua Italiaans/Kunst <=>Communicatie gebruikt om de deelnemer te informeren over de activiteit.
 • De inhoud, data en andere informatie van de activiteit zijn na te lezen op de website van Bella Lingua Italiaans/Kunst <=>Communicatie of verkrijgbaar bij de docent. Bella Lingua Italiaans/Kunst <=>Communicatie gaat ervan uit dat je alle benodigde informatie betreffende de activiteit kent bij inschrijving.
BOEKEN EN LESMATERIAAL
 • Bij  cursussen staat het boek/lesmateriaal  vermeld. Door te klikken op een titel word je doorverwezen naar de uitgever/verkoper van die lesmethode. De deelnemer dient het lesmateriaal zélf aan te schaffen. Bella Lingua Italiaans/Kunst <=>Communicatie adviseert om het lesmateriaal pas aan te schaffen op het moment dat deelnemer de bevestigingsmail heeft ontvangen dat de activiteit daadwerkelijk van start gaat. Bella Lingua Italiaans/Kunst <=>Communicatie is niet verantwoordelijk voor aangeschafte materialen bij annulering van de activiteit.
 • Het kosten voor de activiteit zijn exclusief boek, handleiding of materialen, tenzij anders vermeld. 
BETAALWIJZE EN ANNULERING
 • Je ontvangt voor aanvang van de activiteit een factuur van Bella Lingua Italiaans/Kunst <=>Communicatie.
 • De betaling dient te geschieden 10 werkdagen vóór aanvang van de activiteit.
 • Betaling vindt plaats aan Bella Lingua Italiaans/Kunst <=>Communicatie op het IBAN nummer zoals vermeldt op de factuur.
ANNULERING DOOR DEELNEMER
 • Annulering van een inschrijving door een deelnemer dient altijd schriftelijk per mail te geschieden.
 • De deelnemer verbindt zich door inschrijving voor de gehele activiteit. Indien deelnemer een bijeenkomst verzuimt, heeft deelnemer géén recht op gedeeltelijke of gehele terugbetaling van het bedrag voor de activiteit.
Bij annulering gelden de volgende regels:
 • Annulering is mogelijk tot 10 werkdagen vóór aanvang van de eerste activiteit. Het volledige  bedrag van de activiteit(en) wordt gerestitueerd.
 • Annulering is niet mogelijk op het moment dat de cursist per e-mail de bevestiging heeft ontvangen dat de activiteit van start gaat. Er vindt dan géén restitutie van het geld voor de activiteit(en) plaats.
ANNULERING DOOR DOCENT
 • Bella Lingua Italiaans/Kunst <=>Communicatie behoudt altijd het recht om een activiteit te annuleren. De deelnemer wordt hierover per e-mail geïnformeerd. Het volledige bedrag van de activiteit(en), zonder inhouding van administratiekosten, wordt gerestitueerd.
 • Een activiteit die wegens afwezigheid van de docent/trainer moet worden geannuleerd, wordt op een ander moment in overleg met de deelnemer(s) ingehaald. De in te halen activiteit wordt verzorgd na de oorspronkelijk geprogrammeerde laatste activiteit. Restitutie van het gedeeltelijk bedrag van de activiteit, wanneer de deelnemer deze in te halen activiteit niet kan volgen, is niet mogelijk.
ZIEKTE EN VERHINDERING
Verhindering dient te worden doorgeven aan de docent/trainer. Wanneer een activiteit niet doorgaat vanwege ziekte of verhindering van de docent, ontvang je een mail of telefonisch bericht.
OVERMACHT
 • Bella Lingua Italiaans/Kunst <=>Communicatie streeft ernaar om de activiteiten op locatie aan te bieden. Indien deelnemer(s) en docent/trainer niet op locatie kunnen/mogen komen (i.v.m. calamiteiten); zal de activiteit, waar mogelijk, online worden voortgezet in een digitale omgeving welke gefaciliteerd wordt door Bella Lingua Italiaans/Kunst <=>Communicatie. Deelnemers hebben in dat geval geen recht op restitutie van het lesgeld.
 • Indien activiteiten van Bella Lingua Italiaans/Kunst <=>Communicatie door overmacht niet op locatie én niet online kunnen worden aangeboden, zullen deze activiteiten opnieuw worden aangeboden, wanneer dit redelijkerwijs weer mogelijk is.
 • Indien een activiteit niet op de locatie gegeven kan worden zoals vermeld op de website, behoudt de docent het recht om een andere locatie te kiezen. Deelnemers worden tijdig per e-mail geïnformeerd.
 • Bella Lingua Italiaans/Kunst <=>Communicatie behoudt zich het recht om de activiteit te verzetten naar een andere dag, datum of tijdstip. Deelnemers worden hiervan tijdig per e-mail geïnformeerd.
INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
 • Bella Lingua Italiaans/Kunst <=>Communicatie behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Lesmateriaal mag door deelnemers uitsluitend voor eigen gebruik worden aangewend.
AANSPRAKELIJKHEID
 • Deelnemers nemen voor eigen risico deel aan de activiteit van Bella Lingua Italiaans/Kunst <=>Communicatie .
 • Bella Lingua Italiaans/Kunst <=>Communicatie c.q. de docent/trainer zijn niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen, noch voor vermissing van persoonlijke bezittingen, voor gevolgschade, immateriële schade of schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, waar of door welke oorzaak dan ook ontstaan.
 • Indien Bella Lingua Italiaans/Kunst <=>Communicatie c.q. de docent/trainer ondanks het hierboven gestelde, door de bevoegde rechter in enig geval toch aansprakelijk wordt gehouden blijft die aansprakelijkheid in alle gevallen per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot de hoogte voor zover hiervoor Bella Lingua Italiaans/Kunst <=>Communicatie c.q. de docent/trainer verzekerd is.
 • Bella Lingua Italiaans/Kunst <=>Communicatie c.q. de docent/trainer is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor het zoekraken van bewijzen van inschrijving of andere correspondentie. Graag zelf controleren of je binnen twee weken na inschrijving een bevestiging hebt ontvangen van Bella Lingua Italiaans/Kunst <=>Communicatie. Indien dit niet het geval is, is het je eigen verantwoordelijkheid contact met Bella Lingua Italiaans/Kunst <=>Communicatie op te nemen, bijvoorbeeld via het contactformulier op deze website.
HUISREGELS
 • In en rondom de gebouwen waarin een activiteit plaatsvindt, mag niet worden gerookt.
 • Het is niet toegestaan huisdieren mee te nemen naar de activiteit.
 • Deelnemers die slecht ter been zijn wordt dringend verzocht vooraf contact met Bella Lingua Italiaans/Kunst <=>Communicatie op te nemen, zodat zo mogelijk rekening kan worden gehouden met de  keuze van de activiteitenruimte. 
KLACHTEN EN SUGGESTIES
Bella Lingua Italiaans/Kunst <=>Communicatie hecht veel waarde aan kwaliteit van haar activiteiten en organisatie. Wanneer je niet tevreden bent of wanneer zaken niet aan je verwachtingen voldoen, verneemt Bella Lingua Italiaans/Kunst <=>Communicatie dit graag per mail via het contactformulier. Ook suggesties voor een nieuwe activiteit zijn altijd welkom.
TOEPASSELIJK RECHT
Op alle activiteiten van die gefaciliteerd worden door Bella Lingua Italiaans/Kunst <=>Communicatie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Bij verschil van uitleg tussen de Nederlandse tekst en eventuele buitenlandse vertalingen daarvan is de uitleg volgens de Nederlandse tekst bindend.
AKKOORDVERKLARING
Door inschrijving en betaling van het bedrag van de activiteit verklaar je akkoord te gaan met bovengenoemde inschrijvingsvoorwaarden.