Skip to main content

Privacy verklaring

Bella lingua Italiaans

Deze Privacy verklaring is van toepassing bij communicatie tussen particulieren of bedrijven en Bella Lingua/Kunst <=> Communicatie.

ARTIKEL 1:  BEGRIPPEN

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • Bella Lingua Italiaans : alle activiteiten (inclusief promotie) door Bella Lingua Italiaans als product van Kunst<=>Communicatie. 
 • het bestand: de verzameling van persoonsgegevens die betrekking heeft op de categorieën personen die genoemd zijn in artikel 3 van deze regeling;
 • persoonsdossier: het geheel van (schriftelijk) vastgelegde informatie met betrekking tot een persoon die deel uitmaakt van een van de categorieën genoemd in artikel 3 van deze regeling. De dossiers kunnen bestaan zowel uit een fysiek als een elektronisch gedeelte;
 • de betrokkene: degene van wie persoonsgegevens in het bestand zijn opgenomen;
 • persoonsgegeven: gegeven dat herleidbaar is tot een individuele natuurlijke persoon;
 • derde: een ieder die niet behoort tot de organisatie van de verantwoordelijke, met uitzondering van de betrokkene;
ARTIKEL 2: DOELSTELLING VAN HET BESTAND

Het bestand beoogt al die gegevens, die noodzakelijk zijn om deelnemers in te schrijven voor een activiteit van Bella Lingua Italiaans/Kunst <=>Communicatie, te verzamelen en beschikbaar te maken voor gebruik door de docent van de betrokken activiteit.

ARTIKEL 3:  CATEGORIEËN PERSONEN, OPGENOMEN IN HET BESTAND

Het bestand bevat uitsluitend gegevens over deelnemers, oud-deelnemers en personen/bedrijven die zich ingeschreven hebben voor een activiteit en/of hebben aangegeven dat zij geïnteresseerd zijn in het
activiteiten aanbod van Bella Lingua Italiaans/Kunst <=>Communicatie.

ARTIKEL 4: OPGENOMEN GEGEVENS EN DE WIJZE VAN VERKRIJGEN
 1. Het bestand omvat voor de personen genoemd in artikel 3 de gegevens, zoals vermeld in bijlage I, die bij deze regeling is gevoegd.
 2. De persoonsgegevens worden verkregen door verstrekking door de betrokkene (of na machtiging door betrokkene) bij inschrijving op een activiteit van Bella Lingua Italiaans/Kunst <=>Communicatie.
 3. De in het eerste lid bedoelde bijlage vormt onderdeel van deze regeling.
ARTIKEL 5: VERANTWOORDELIJKHEID
 1. Bella Lingua Italiaans/Kunst <=>Communicatie is verantwoordelijk voor het beheer en de ontwikkeling van het bestand, zoals opgenomen op de website www.bellalingua-italiaans.nl.
 2. Bella Lingua Italiaans/Kunst <=>Communicatie leeft de uitvoeringsregels na.
 3. Bella Lingua Italiaans/Kunst <=>Communicatie draagt zorg voor de nodige voorzieningen van technische en organisatorische aard ter beveiliging van het bestand op de website www.bellalingua-italiaans.nl.
 4. De gegevens uit het bestand worden via de website verstuurd aan de docent van de activiteit. 
ARTIKEL 6: FUNCTIONEREN VAN HET BESTAND

Het bestand wordt uitsluitend in opdracht van Bella Lingua Italiaans/Kunst <=>Communicatie en de door deze aangewezen ICT verantwoordelijke en docent gebruikt.

ARTIKEL 7: TOEGANG TOT HET BESTAND
 1. Toegang tot het bestand hebben uitsluitend en slechts binnen het kader van de hun opgedragen werkzaamheden:  de docent en de ICT verantwoordelijke.
 2. De docent ontvangt rechtstreeks via de website van de Bella Lingua Italiaans/Kunst <=>Communicatie de persoonsgegevens van de deelnemers aan de door de docent gegeven lesactiviteit. 
ARTIKEL 8: VERSTREKKING VAN GEGEVENS AAN DERDEN

Alle gegevens uit het bestand worden verstrekt aan de betrokken docent.

ARTIKEL 9:  BEWARING EN VERNIETIGING VAN DE GEGEVENS

Indien er gedurende 7 jaar geen contact tussen de betrokkene en Bella Lingua Italiaans/Kunst <=>Communicatie is geweest, worden persoonsgegevens vernietigd. Aan de persoonsgegevens zijn financiële inschrijvingsgegevens gekoppeld. Bella Lingua Italiaans/Kunst <=>Communicatie dient financiële gegevens ingevolge wettelijke belastingbepalingen gedurende een periode van 7 jaar te bewaren.

ARTIKEL 10: RECHT OP INZAGE EN AFSCHRIFT

De betrokkene of zijn gemachtigde kan zich  tot de docent wenden met het verzoek om inzage in de geregistreerde gegevens.

ARTIKEL 11: CORRECTIERECHT
 1. De betrokkene (of zijn gemachtigde, wanneer deze een nadrukkelijk verzoek van de betrokkene kan tonen) heeft het recht om verbetering, aanvulling of afscherming te vragen van de gegevens die over de betrokkene zijn opgenomen in het bestand, indien hij/zij van oordeel is dat de opgenomen gegevens onjuist of onvolledig zijn of, gezien de doelstelling van het bestand niet ter zake doende,
  dan wel in strijd met deze regeling zijn opgenomen.
 2. Een verzoek tot verwijdering kan slechts worden geëffectueerd met inachtneming van het bepaalde bij artikel 9.
 3. Het verzoek tot correctie, aanvulling, verwijdering of afscherming van persoonsgegevens wordt schriftelijk ingediend bij Bella Lingua Italiaans/Kunst <=>Communicatie. Het verzoek bevat de aan te brengen wijzigingen.
 4. De beslissing van Bella Lingua Italiaans/Kunst <=>Communicatie op het verzoek wordt verzoeker binnen 4 weken na ontvangst van het verzoek medegedeeld.
 5. Bella Lingua Italiaans/Kunst <=>Communicatie draagt er zorg voor dat een beslissing tot verbetering, aanvulling of verwijdering of afscherming zo spoedig mogelijk wordt uitgevoerd.Een afwijzende beslissing is met redenen omkleed.
ARTIKEL 12: BEROEP
 1. Indien Bella Lingua Italiaans/Kunst <=>Communicatie weigert aan een verzoek om inzicht, inzage, afschrift, afscherming of correctie te voldoen, kan de verzoeker op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, zich wenden tot de arrondissementsrechtbank te Utrecht met het schriftelijk verzoek Bella Lingua Italiaans/Kunst <=>Communicatie te bevelen alsnog aan dat verzoek te voldoen.
 2. Het verzoekschrift moet worden ingediend binnen 6 weken nadat de afwijzende beslissing van de verantwoordelijke is ontvangen. Indien de verantwoordelijke niet binnen de in artikelen 10 en 11
  gestelde termijnen heeft geantwoord, moet het verzoekschrift worden ingediend binnen 6 weken na die termijnen.
 3. De verzoeker kan zich ook binnen de in het tweede lid gestelde termijn tot de Autoriteit Persoonsgegevens (autoriteitpersoonsgegevens.nl) wenden met het verzoek te bemiddelen of te adviseren in zijn geschil met de verantwoordelijke. In dat geval kan het verzoekschrift als bedoeld in het eerste lid, nog worden ingediend nadat de verzoeker van de Autoriteit Persoonsgegevens het bericht heeft ontvangen dat zij de behandeling van de zaak heeft gestaakt, doch uiterlijk tot twee maanden na dat tijdstip.
ARTIKEL 13: SCHENDING PRIVACY

Wanneer betrokkene of zijn gemachtigde meent dat privacy is geschonden door Bella Lingua Italiaans/Kunst <=>Communicatie dan kan dit aanhangig worden gemaakt conform de klachtenregeling op de website www.bellalingua-italiaans.nl.

AANVULLENDE BIJLAGE BIJ PRIVACY REGELEMENT BELLA LINGUA ITALIAANS/KUNST<=>COMMUNICATIE.

Het bestand omvat over de in artikel 3 bedoelde personen de volgende gegevens:

 • bedrijfsnaam
 • voorletters, voornaam en achternaam
 • adres
 • postcode en woonplaats
 • telefoonnummer
 • e-mail adres